Przejdź do treści

Regulamin

MRZEŻYNO 01/01/2018

REGULAMIN NADMORSKIEGO DOMU REKOLEKCYJNEGO

IM. ŚW. JANA PAWŁA II

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nadmorski Dom Rekolekcyjny jest obiektem religijnym. Goście obiektu zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.
 2. Głównym celem pobytu w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym jest odnowa duchowa, modlitwa, wyciszenie i wynikający z tego odpoczynek.
 3. Pobyt na terenie Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

II. ZASADY ZAKWATEROWANIA

 1. Goście Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie www.domrekolekcyjny.org i na tablicy Domu Rekolekcyjnego, oraz z określonymi warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13:00 a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu Rekolekcyjnym dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Obowiązuje zakaz zakwaterowywania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia.
 5. Wszystkie osoby korzystające z oferty pobytowej Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego zobowiązane są w dniu przyjazdu do:
  1. dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  2. wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji,
  3. pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł, jeżeli zarządca obiektu zażąda wpłaty kaucji.
 6. Przyjazdy/odjazdy prosimy uzgadniać wcześniej indywidualnie z zarządcą obiektu.
 7. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. osobom nie przestrzegającym regulaminu Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego.
 8. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Przybywający na terenie Domu Rekolekcyjnego zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.
 3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnego mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
 4. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatka schodowa, należy zachować ciszę (jest to szczególnie ważne w bliskiej odległości kaplicy Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego).
 5. Kaplica Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego jest miejscem modlitwy i kontemplacji. Uprasza się o nieprowadzenie w niej prywatnych rozmów.
 6. Każdy Gość Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego jest zobowiązany do dbałości o porządek oraz należyty stan techniczny obiektu.
 7. Stwierdzone usterki Gość Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego winien zgłosić zarządcy obiektu i/lub wpisać do zeszytu usterek znajdującego się w korytarzu głównym przy zakrystii kaplicy. Goście odpowiadają również za niezgłoszone usterki, a stwierdzone podczas ich pobytu.
 8. Każdy Gość Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z mediów typu prąd i woda.
 9. Zabrania się płukania pod prysznicem lub w umywalce ciała, sprzętów i bielizny plażowej bez wcześniejszego oczyszczenia z piasku.
 10. W pokojach zabrania się używania własnego sprzętu grzewczego (grzałek, czajników, grzejników elektrycznych itd.) oraz uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
 11. Zabrania się montażu dodatkowych elementów wyposażenia typu wieszaki, gwoździe, sznurki, półki itp.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo P.POŻ. zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach Domu Rekolekcyjnego (świeczki, kadzidełka itp.).
 13. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych lub zażywania innych substancji odurzających.
 14. Nadmorski Dom rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 15. Osoby nie zakwaterowane w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym mają zakaz przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.
 16. Bez zgody zarządcy obiektu zabrania się na terenie Domu Rekolekcyjnego prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.
 17. Na terenie Domu Rekolekcyjnego zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.
 18. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł .
 19. Uprasza się o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju oraz budynku.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Zabrania się wynoszenia ze stołówki jedzenia oraz zastawy stołowej.
 2. Po posiłku lub skorzystaniu z barku kawowego uprasza się o zwrot do oznaczonego okienka brudnej zastawy stołowej.
 3. Przestawienie stołów na stołówce możliwe jest jedynie za zgodą zarządcy obiektu.
 4. Korzystając z barku kawowego należy zostawić po sobie porządek.
 5. Osoby, które korzystają z posiłku, bez wcześniejszego jego wykupienia, zostaną obciążone kosztami wszystkich posiłków, wynikającymi z długości ich pobytu oraz w kwocie wnikającej z cen wyżywienia podanych na stronie www.domrekolekcyjny.org oraz na tablicy Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego.
 6. W przypadku grup zorganizowanych zasady korzystania ze stołówki ustalane są indywidualnie.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

 1. Parkowanie dopuszczone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych.
 2. Parking na terenie Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Nadmorski Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

VI. ZASADY KSIĘGOWANIA WPŁYWÓW

 1. W naszym domu rekolekcyjnym obowiązują następujące zasady księgowania wpływów:
  1. Dla osób fizycznych wystawiamy paragon fiskalny bez numeru NIP.
  2. Dla firm, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą itd. (zwanych dalej instytucją) wystawiamy fakturę VAT.
 2. Fakturę VAT na podstawie paragonu wystawiamy jedynie w przypadku, jeżeli na paragonie został podany NIP instytucji i tylko na dane zgodne z tym numerem NIP. Jeżeli osoba fizyczna dokonująca płatności potrzebuje lub będzie potrzebować w późniejszym terminie fakturę VAT, zobowiązana jest do podania numeru NIP instytucji, na którą może być wystawiona faktura VAT. W przypadku nie podania numeru NIP przez osobę fizyczną, automatycznie zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP, to skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu w późniejszym terminie.
 3. Osoby fizyczne które potrzebują lub będą potrzebować fakturę VAT mają obowiązek:
  1. Przy płatności przelewem każdorazowo podać numer NIP instytucji w tytule przelewu.
  2. Przy płatności gotówką lub kartą każdorazowo podać numer NIP instytucji przed wystawieniem paragonu.
  3. Dostarczyć paragon z numerem NIP, na podstawie którego będzie można wystawić fakturę VAT.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie przestrzeganie regulaminu Nadmorskiego Domu Rekolekcyjnego może skutkować nakazem opuszczenia obiektu, bez zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
 2. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada w pełni organizator.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy obiektu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/01/2018 roku.